Avís legal

Negreta / Avís legal

1. OBJECTE I ACCEPTACIÓ

El present avís legal regula l’ús del lloc web www.negretaarquitectura.com i les seves aplicacions per a telèfons mòbils associades (en endavant, LA WEB), dels quals és titular Miquel Serra Mas (des d’ara, EL PROPIETARI DE LA WEB).

La navegació pel lloc web del PROPIETARI DE LA WEB atribueix la condició d’usuari de la mateixa i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions.

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte de la pàgina web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos de l’trànsit i el present Avís Legal. L’usuari respondrà davant EL PROPIETARI DE LA WEB o davant de tercers, de qualsevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

2. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

EL PROPIETARI DE LA WEB, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informa que:

El seu titular és: Miquel Serra Ma
El seu NIF és B76716760.
El seu domicili social està en Carrer Jaume Ferran, 60, 7B, 07004 Palma de Mallorca, Illes Balears, Espanya
Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:
Tel: +34 679 199 444
E-mail: info@negretaarquitectura.com

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EL PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

3. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis poden ser en règim de subscripció anual, però, EL PROPIETARI DE LA WEB condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web al previ ompliment de l’corresponent formulari.
La comunicació de les variacions en el preu es realitzarà de forma automàtica cada any a la web si estan tinguessin lloc. Els preus seran públics i accessibles en aquesta pàgina web.
Si l’usuari desitja donar-se de baixa de l’servei podrà fer-ho comunicant al PROPIETARI DE LA WEB amb un mínim de dos mesos d’antelació.

En el cas que EL PROPIETARI DE LA WEB hagués de fer front a algun tipus de sanció o indemnització derivada de l’incompliment per part de l’Usuari de la normativa aplicable o de les obligacions assumides en el present document podrà repercutir a l’Client l’import de tals sancions o indemnitzacions, sense perjudici de les accions legals que fossin oportunes.

L’usuari no podrà enviar cap classe de missatges publicitaris, promocionals o comunicacions comercials pròpies o alienes que no hagin estat expressament sol·licitats pels destinataris. En aquest sentit, l’usuari ha de complir en tot moment amb la normativa específica vigent sobre l’enviament als usuaris de missatges publicitaris, promocionals o comunicacions comercials pròpies o alienes. L’incompliment d’aquests compromisos, facultarà al PROPIETARI DE LA WEB per instar la finalització de l’servei, sense perjudici de la indemnització que pugui correspondre per danys i perjudicis ocasionats, en el cas que n’hi hagués.

L’usuari només podrà incloure com a remitent alfanumèric aquells signes distintius registrats que siguin de la seva titularitat, utilitzats o desplegats en la seva integritat, amb l’objectiu que els usuaris finals o afectats puguin identificar el remitent d’aquests missatges. En aquest sentit, l’usuari del web es responsabilitzarà en exclusiva, mantenint indemne al PROPIETARI DE LA WEB davant de qualsevol imputació de responsabilitat o indemnització, de la titularitat de l’signe distintiu empleat i / o de la possible infracció de drets de propietat industrial o intel·lectual titularitat de tercers ocasionat per l’ús de l’remitent alfanumèric comunicat per l’usuari al PROPIETARI dE lA WEB, així com de l’observança de tota la normativa que sigui aplicable a l’ús d’aquest remitent alfanumèric, i en especial, la referent a publicitat, protecció de dades personals, telecomunicacions i dret dels consumidors. EL PROPIETARI DE LA WEB, podrà integrar qualsevol distintiu propi en el missatge o en les aplicacions associades a efectes de control.

EL PROPIETARI DE LA WEB podrà publicitar el logotip, el nom i els signes distintius dels usuaris amb el objectius comercials.

EL PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable en cap cas de la no arribada de missatges de text push, sms, veu o mail, com a conseqüència de l’deficient servei que poguessin prestar les empreses de telecomunicacions espanyoles, els servidors dels usuaris receptors dels missatges o correus electrònics, les empreses que realitzen els serveis de notificacions push o les interrupcions de servei per part dels subministradors dels sistemes operatius i les seves botigues associades, manifestant el usuaris del web, que coneix i accepta aquestes clàusules, especialment, les determinades per Apple internacional, Google internacional i Microsoft internacional.

En virtut de l’anterior, EL PROPIETARI DE LA WEB es reserva el dret de suspendre o anul·lar l’ús de l’remitent alfanumèric de l’Client si aquest contravingués que disposen les presents condicions generals, així com en els casos en què aquest remitent alfanumèric pogués originar risc de confusió en els destinataris finals dels missatges o conflictes amb signes distintius de tercers renunciant l’usuari a exigir qualsevol responsabilitat al PROPIETARI dE lA WEB per aquesta actuació.

L’USUARI es compromet a abonar el preu total mensual o anual dels SERVEIS adquirits al PROPIETARI DE LA WEB, així com els impostos corresponents meritats pel mateix. El primer dia d’utilització de l’servei correspon a el dia de pagament de la mateixa.
Si a l’venciment de qualsevol dels terminis l’USUARI no fes efectiu el seu import, EL PROPIETARI DE LA WEB podrà optar entre exigir l’immediat pagament dels terminis vençuts i pendents de vèncer o resoldre el contracte, podent la mercantil cancel·lar les claus d’usuari i esborrar tota la informació que hagin els usuaris emmagatzemat en els servidors del PROPIETARI dE LA WEB.
L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui al PROPIETARI DE LA WEB i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del PROPIETARI DE LA WEB ia no emprar-los per, entre d’altres:
a) Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius, d’apologia de terrorisme o, en general, contraris a la llei o als l’ordre públic.
b) Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del PROPIETARI DE LA WEB o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris a la pàgina web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals EL PROPIETARI DE LA WEB presta els seus serveis.
c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris oa àrees restringides dels sistemes informàtics del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers i, si s’escau, extreure informació.
d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers.
e) Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.
f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització de l’titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
g) Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que n’hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat pertany al PROPIETARI DE LA WEB, sense que puguin entendre cedits a l’ usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del web.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat del PROPIETARI DE LA WEB, sense que pugui entendre que l’ús o accés a la mateixa atribueixi a l’usuari cap dret sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre EL PROPIETARI DE LA WEB i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part del PROPIETARI DE LA WEB dels seus continguts o serveis . Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit al PROPIETARI DE LA WEB. En tot cas, l’hiperenllaç únicament permetrà l’accés a la home-page o pàgina d’inici del nostre lloc web, així mateix haurà d’abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre EL PROPIETARI DE LA WEB, o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums ia l’ordre públic.

EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

4. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

El contingut d’aquest lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

EL PROPIETARI DE LA WEB exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

a) La impossibilitat d’accés a la pàgina web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició a els que s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
b) La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
c) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos de l’trànsit i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, ia manera d’exemple, EL PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, EL PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel mateix. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. EL PROPIETARI DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza de l’funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable de l’resultat obtingut. EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

5. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà enviar una notificació al PROPIETARI DE lA WEB identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi a la pàgina web del PROPIETARI DE LA WEB, serà d’aplicació la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de Santa Creu de Tenerife (Espanya).

6. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

7. JURISDICCIÓ

Qualsevol usuari de la pàgina web es sotmet per a qualsevol qüestió que pogués sorgir a les jurisdicció dels Tribunals i Jutges de Palma de Mallorca, Espanya, reconeixent expressament l’aplicació de les lleis espanyoles, així com l’execució de les sentències que puguin sorgir dels mateixos.