Arquitectura Tècnica

 

Serveis

01

Per Promotors y Particulars

 • Redacció de projectes de reforma.
 • Direcció de execució d’obres.
 • Coordinació de Seguretat i Salut.
 • Redacció d’estudis de Seguretat i Salut.
 • Project Manager (Gestió Integral de Projecte).
 • Aixecament de plànols i estudi de patologies.
 • Redacció de documents administratius.
 • Càlcul d’Estructures
02

Per Constructores

 • Redacció de pressupostos i certificacions.
 • Gestió de costos i planificació com a Cap d’obres.
 • Redacció de plans de Seguretat.
 • Assessorament tècnic.
 • Càlcul d’EstructuresGestión de costes y planificación como Jefe de obras.
03

Documents Administratius

 • DRIAT (Declaració Responsable d’Inici d’Activitat Turística)
 • Inspecció Tècnica d’Edificis ( ITE ).
 • Cèdula de habitalidad.
 • Certificacions energètiques.
 • Projectes d’activitat.
 • Inspección Técnica de Edificios ( ITE ).